Το Καταστατικό του Συλλόγου Φίλων Κέας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΕΑΣ

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΑΣ»

Άρθρο 1° ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΑΣ». που στην συνέχεια θα αναφέρεται συντομογραφικά με τα αρχικά της επωνυμίας του ως ΣΦΚ.

Έδρα του Συλλόγου είναι η Κηφισιά.

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα και γύρω τις λέξεις με την επωνυμία του Συλλόγου.

Άρθρο 2°

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

1. Η διατήρηση,  προστασία   και προβολή του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Κέας λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί για την φυσική, την ακίνητη και την άϋλη κληρονομιά της Ευρώπης.

2. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων της Κέας.

3. Η μελέτη των εν γένει προβλημάτων της Κέας  και η αντιμετώπισή τους.

4. Η συμμετοχή στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του νησιού.

5. Η προώθηση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο: 3°

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι ενδεικτικά :

 1. Συνεργασία με όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς  και με κάθε αρμόδια Αρχή και Φορέα.
 2. Υποβολή προτάσεων,  εισηγήσεων και μελετών που αποσκοπούν στον εξωραϊσμό της Κέας και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και εν γένει προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου.
 3. Διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων με θέματα οικιστικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικά, κοινωνικά, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. Ενδεικτικά: η οργάνωση διαλέξεων, μαθημάτων, συγκεντρώσεων, μουσικών,  κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, εκδρομών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.
 4. Έκδοση εντύπων, δημοσίευση άρθρων, μελετών κ.λπ. που αποβλέπουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
 5. Συνεργασία με συλλόγους ή οργανώσεις της Κέας καθώς και της  υπόλοιπης Ελλάδας ή και άλλων χωρών, καθώς επίσης και με διεθνείς και διακρατικούς οργανισμούς και ιδρύματα, με σκοπό την αλληλοϋποστήριξη και την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
 6. Συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/ και άλλων φορέων που έχουν συνάφεια με την Κέα και τους εν γένει σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 4°

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α. Πόροι του Συλλόγου είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
 2. Οι έκτακτες και προαιρετικές εισφορές.
 3. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, οι οποίες γίνονται δεκτές πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο.
 4. Οι κρατικές επιχορηγήσεις  και επιχορηγήσεις από οιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
 5. Τα έσοδα από εκδόσεις διαφόρων εντύπων, αναμνηστικών αντικειμένων και άλλου υλικού  και από την διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων του Συλλόγου.
 6. Πρόσοδοι από τυχόν περιουσία του Συλλόγου.

Β. Κινητή και Ακίνητη Περιουσία:

1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό ή για σκοπούς κερδοσκοπικούς, ούτε να αποτελέ­σει αντικείμενο ανάμιξης σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

2. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά την έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, σύμφωνων με τους σκοπούς του Συλλόγου, ούτε και την έντοκη τοποθέ­τηση τυχόν αποθεματικών ποσών στην Τράπεζα για την καλύτερη αξιοποίηση τους, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 4/Α παρ. 5. Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται κάθε φορά ειδική απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ταμία ή άλλου μέλους του.

Άρθρο 5°

ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

α. Ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. ως Δωρητές του Συλλόγου, εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν για την επίτευξη των σκοπών του, οικονομική ενίσχυση πεντακόσια (500) Ευρώ και άνω.

β. Ευεργέτες του Συλλόγου εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν για ενίσχυση πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ και άνω.

γ. Μεγάλοι Ευεργέτες του Συλλόγου ανακηρύσσονται εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν Οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ και άνω.

Άρθρο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά  και Επίτιμα. Σε κάθε περίπτωση μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και νομικά πρόσωπα.

1. Η ιδιότητα του Τακτικού μέλους αποκτάται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής του τρέχοντος έτους, με απόφαση κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υποβολή της. Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την εγγραφή.

2. Τα Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχετική ενημέρωση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σε αναγνώριση της  συμβολής τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Τα Επίτιμα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ή εκλογής τους, ή την υποχρέωση πληρωμής συνδρομής, αλλά έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να εκφέρουν τη γνώμη τους σε συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ως το άρθρο 7 παρ. 4.

3. Τα Επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο.

Άρθρο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε ταμειακώς εν τάξει μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικότερα να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες αυτού.

2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την τακτική ετήσια συνδρομή.

3. Τα μέλη  υποχρεούνται να έχουν συμμετοχή στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης αλλά και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη, η οποία είναι αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συλλόγου.

4. Τα μέλη μπορούν, μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ., να παρευρίσκονται  στις συνεδριάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Ταμειακώς εν τάξει  είναι το μέλος που έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του αμέσως προηγουμένου οικονομικού έτους της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. 

Άρθρο 8°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου και διαγράφονται από το μητρώο αυτού οι εγγράφως παραιτούμενοι.

2. Αποβάλλονται από το Σύλλογο με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσα μέλη δεν τηρούν ή παραβιάζουν οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό υποχρεώσεις τους, ή οποιοδήποτε όρο και άρθρο του παρόντος Καταστατικού ή προβαίνουν σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του Συλλόγου. Ο/η αποβαλλόμενος δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την οριστική διαγραφή του.

3. Διαγράφονται  από το μητρώο του Συλλόγου, με απόφαση του Δ.Σ., μετά από σχετική εισήγηση του Ταμία, μέλη που καθυστερούν τις ετήσιες συνδρομές τριών ετών παρά την  έγγραφη ειδοποίησή τους τουλάχιστον δύο φορές, με απόσταση ενός μηνός,  για την εξόφληση των οφειλών τους.

4. Τα αποβαλλόμενα ή οικειοθελώς αποχωρούντα μέλη δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση έναντι του Συλλόγου για οποιοδήποτε ποσό ή δικαίωμα σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου.

5. Το διαγραφέν μέλος ευθύνεται για κάθε υποχρέωση που ανέλαβε έναντι του Συλλόγου κατά το χρόνο που υπήρξε μέλος του.

6. Συνδρομές ή και εγγραφές, οι οποίες έχουν ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.

 Άρθρο 9°

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 10°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε τακτικό μέλος το οποίο είναι ταμειακώς εντάξει.

2. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε ημερολογιακό έτος με  πρόσκληση, η οποία  φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και  καθορίζει τον τόπο, το χρόνο (ημερομηνία και ώρα) και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη, δύο τουλάχιστον  πλήρεις εβδομάδες  πριν την Γενική Συνέλευση με οποιοδήποτε τρόπο, προκειμένου να διασφαλισθεί η ενημέρωσή τους,  είτε δια αλληλογραφίας, είτε με ανακοίνωση του Δ.Σ., είτε μέσω ηλεκτρονικής οδού (e-mail,  fax, internet κ.λπ.).

3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτό ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου. Για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται πρόσκληση με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη κατά τον ανωτέρω τρόπο, τουλάχιστον δύο πλήρεις εβδομάδες πριν από την προκαθορισμένη ημέρα σύγκλησης της.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο τίθεται ενώπιον της από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη, εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, εγκρίνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη, αν αυτή η εισφορά υπερβαίνει ως ποσό το ποσό μιας ετήσιας συνδρομής και αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της.  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται απαρτία 1/3 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών κατά την καθορισμένη ώρα πραγμάτωσης της Γενικής Συνέλευσης, δίδεται χρονική παράταση μιας ώρας και με την πάροδο αυτής η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως των παρευρισκομένων μελών.

6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% συν 1 των παρόντων και εχόντων δικαίωμα, πλην των ακόλουθων περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρισταμένων μελών:

α) Διάλυση του Συλλόγου,

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Η ψήφος είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Κάθε μέλος μπορεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του,  να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος  για να το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει για λογαριασμό του. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης μόνον ενός άλλου μέλους.

8. Η Γενική Συνέλευση  εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

9.  Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και ο Γραμματέας έχει την ευθύνη για τη τήρηση και τη σύνταξη των πρακτικών που τηρούνται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.  Αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων εκδίδει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, υπογράφοντας από κοινού.

10. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται:

α) για τις εκλογές οργάνων,

β)  για τη διάλυση του Συλλόγου,

γ) για την ανάκληση μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

δ) για την οριστική διαγραφή μέλους του Συλλόγου.

11. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ίδιας Γ.Σ. και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.

Άρθρο 11ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία.  Η ψηφοφορία για ανάδειξη Δ.Σ. εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα υποψήφια για εκλογή τους στο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή  μέλη θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως προς το Δ.Σ. την υποψηφιότητα τους τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., εκτός αν πρόκειται για μέλη του απερχομένου Δ.Σ., τα οποία έχουν δηλώσει σε αυτό την υποψηφιότητα τους, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.

Τα υποψήφια μέλη  για να είναι εκλόγιμα πρέπει  να έχουν συμπληρώσει του­λάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εγγρα­φής τους στο μητρώο των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου.

3. Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ. για την ψηφοφορία.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμηση του να δώσει σταυρό μέχρι σε πέντε (5) υποψήφιους για το Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι επτά (7) πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι επόμενοι επτά (7) ως αναπληρωματικά μέλη. Ομοίως και οι τρεις πρώτοι για Εξελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι τρεις αναπληρωματικά μέλη αυτής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου σε αριθμό ψήφων εκλεγμένου, στην πρώτη του συνεδρίαση το αργότερο εντός 8 ημερών και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

5. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση κάποιου από τα εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, αυτό αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα των τελευταίων εκλογών και ούτω καθ’ εξής.

6. Σε περίπτωση ανάκλησης όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός είκοσι ημερών.

7. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα σε ορισμένη ημέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διατάξεως με πρόσκληση του Προέδρου ή τεσσάρων (4) μελών του, ή τριάντα (30) ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών του Συλλόγου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται στην συνεδρίαση τέσσερα τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν παρίστανται, της συνεδρίασης προεδρεύει το αρχαιότερο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως φαίνεται στο μητρώο των μελών του.

Άρθρο 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως του Συλλόγου, η δε ευθύνη των μελών του είναι συλλογική. Εξαιρούνται
μόνο τα μέλη του, των οποίων τυχόν αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Γενική Διοίκηση του Συλλόγου, ασκεί γενικά την εποπτεία επί των εργασιών του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση του Συλλόγου, στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του, αλλά και στη διαχείριση της περιουσίας αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε υπόθεσης και επιμελείται της πραγμάτωσης των σκοπών του Συλλόγου, όπως αυτοί εμφαίνονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού. Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλει τον απολογισμό δράσεων στη Γ.Σ.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εμπρόθεσμη σύνταξη και υποβολή του Προϋπολογισμού και Απολογισμού του Συλλόγου καθώς και την ευθύνη ελέγχου των δαπανών, της συγκέντρωσης κάθε φύσεως πόρων, της φροντίδας και φύλαξης όλων των περιουσιακών στοιχειών του Συλλόγου.  Περαιτέρω, το Δ.Σ., είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή εργασιών σε μέλη του Συλλόγου ή σε άτομα, που δεν ανήκουν στον Σύλλογο, καθώς επίσης και την σύναψη συμβάσεων με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5. Γενικά, το Δ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες, που δεν ανήκουν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο, στην Γ.Σ. ή σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ομάδες εργασίας ή επιτροπές κατά περίσταση για ορισμένο σκοπό και για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Εξ άλλου  μπορεί να προσλαμβάνει υπαλλήλους ή άλλους τεχνικούς ή επιστημονικούς συμβούλους και να συγκροτεί τεχνικές επιτροπές από μέλη και μη μέλη του Συλλόγου, υπό την προϋπόθεση, ότι τα τελευταία έχουν τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις για τον ορισμό τους στις επιτροπές.

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. και υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη. Αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υπογράφοντας από κοινού.

8. Το Δ.Σ. μπορεί να εκπροσωπηθεί σε δικαστικές ή άλλης φύσης ενέργειες του προς εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και με πληρεξούσιους δικηγόρους κατόπιν σχετικής αποφάσεως του.

 Άρθρο 13°

  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:

α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του.

β) Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του  Συλλόγου .

γ) Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς επίσης και ενώπιον των δικαστηρίων.

2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα  τα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Άρθρο 14°

  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

2. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και φυλάσσει τα αρχεία, το μητρώο των μελών και τη σφραγίδα του Συλλόγου. 

Άρθρο 15°

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο/η Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου, διπλότυπο αποδείξεων, το οποίο χρησιμοποιείται για την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των εξόδων του Συλλόγου. Επίσης, τηρεί οποιοδήποτε βιβλίο κρίνεται χρήσιμο για την ομαλή και σύννομη λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου.

2. Περαιτέρω, ο/η Ταμίας υποχρεούται να υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεως, τις οποίες εκδίδει και υποχρεούται να καταθέτει χωρίς καθυστέρηση στον εκάστοτε τραπεζικό λογαριασμό-ους του Συλλόγου, κάθε ποσό που εισπράττει.

3.  Αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000) δύνανται να πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του. Για ποσό μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000) απαιτούνται οι υπογραφές του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και του Ταμία. Το όριο αυτό τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

4. Τον/Την Ταμία κωλυόμενο/η αναπληρώνει ένα από τα μέλη που ορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 16°

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΙΙΤΡΟΠΗ

1. Ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου διενεργείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το Δ.Σ. τρόπο.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και τη διαχείριση των πόρων του Συλλόγου, τουλάχιστον ανά έτος αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε θελήσει, ειδοποιώντας τον Ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει το πόρισμα της στο Δ.Σ.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει επίσης τον Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γ.Σ.

4. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17°

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
Μητρώο μελών

 1. Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
 2. Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων
 3. Βιβλίο Εισπράξεων και πληρωμών
 4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
 5. Βιβλίο Εξελεγκτικής Επιτροπής
 6. Μπλοκ αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών
 7. Βιβλίο επίτιμων μελών. 

Άρθρο 18°

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η περιουσία του Συλλόγου, σε περίπτωση διαλύσεώς του θα διατεθεί στον Δήμο Κέας ή σε άλλο φορέα που θα επιδιώκει παρεμφερή σκοπό με τον σκοπό του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 19Ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 2. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους ισχύοντες για τα Σωματεία νόμους.
 3. Κάθε ασάφεια του παρόντος Καταστατικού ερμηνεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία για κάθε ζήτημα.
 4. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 20°

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 20 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ άρθρο και στο σύνολο και εγκρίθηκε στις 30/3/2011 στην Αθήνα, εξουσιοδοτηθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος που θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.

Το αναθεωρημένο Καταστατικό του Συλλόγου Φίλων Κέας ισχύει από τον Ιούνιο του 2013.

One thought on “Το Καταστατικό του Συλλόγου Φίλων Κέας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: